TV IMAGO - KACZOROWSKI 2000 - 2004:

Zbiorowe seanse uzdrawiające

Zbiorowe seanse uzdrawiające wg metody imagoterapii Kaczorowskiego 2000-2004r.