TV IMAGO - KACZOROWSKI 2010:

Imagoterapia i Esperal przy nałogach alkoholowych

Imagoterapia i esperal przy nałogach alkoholowych. Rozmowa dr. Gaborskiego i dr. Kaczorowskiego. 2010 r.