TV IMAGO - KACZOROWSKI 2015:

Seminarium imagoterapii - Kaczorowski i Daniłow,

Zapis z seminarium imagoterapii Kaczorowskiego.