TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Hipnoterapia i imagoterapia - Kaczorowski & Daniłow, Wrocław 2014 r.

Hipnoterapia i imagoterapia - Kaczorowski & Daniłow, Wrocław 2014 r. Dyskusja + pokaz.